Planowanie w gospodarowaniu wodami

Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne:

  • Program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary (wraz z aktualizacjami)

  • plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy;

  • plany zarządzania ryzykiem powodziowym;

  • plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza;

  • plany utrzymania wód;

  • warunki korzystania z wód regionu wodnego;

  • warunki korzystania z wód zlewni.