Jednolita Część Wód Powierzchniowych (JCWP)

Jednolita Część Wód Powierzchniowych (JCWP) oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, strugę, strumień, potok, rzekę lub kanał, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne. (źródło DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2000 r.)