Jednolita Część Wód (JCW)

Jednolita Część Wód (JCW) to oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych lub podziemnych. (źródło DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2000 r.)