HTC – współczynnik hydrotermiczny Sielianinowa

HTC – współczynnik hydrotermiczny Sielianinowa (Selyaninov’s Hydrothermal Coefficient) wyrażony jako iloraz wysokości miesięcznej sumy opadów atmosferycznych i sumy średnich dobowych temperatur powietrza w danej dekadzie lub miesiącu dla czasookresu, w którym temperatura średnia dobowa przekracza 10°C (Radomski 1973 za Selyaninov , 1930).