Dobry stan ekologiczny

Dobry stan ekologiczny oznacza stan części wód powierzchniowych, sklasyfikowany zgodnie z załącznikiem V RDW. (źródło DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2000 r.)