CDI

CDI – wskaźnik suszy rolniczej (Crop Drought Index) Wskaźnik wyrażający deficyt wody dla roślin jako wielkość redukcji ewapotranspiracji rzeczywistej w warunkach niedoboru wody w glebie w stosunku do ewapotranspiracji potencjalnej w warunkach dostatecznego uwilgotnienia gleby.