apgw

apgw – aktualizacja planów gospodarowania wodami – nadrzędny dokument w obszarze gospodarki wodnej, wyznaczający ramy dla zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, w tym osiągania celów środowiskowych